پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۶۵۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۴
از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران؛
کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» نوشته بهروز مینایی بیدگلی، محمد ابراهیم شناسا، سیدعلی حسینی، حجت اله اجودی و علیرضا شهبازی با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه توسط انتشارات موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی»  به بررسی خدمات هوش مصنوعی در تولید علوم اسلامی و انسانی  می پردازد. این کتاب به نقشه راهی برای پژوهشگران حوزوی علاقه مندان به مباحث هوش مصنوعی است.


 
بهروز مینایی  بیدگلی  دبیر علمی همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی در مقدمه این کتاب آورده است: « هـوش مصنوعـی را باید گسـترة پهناور تاقی بسـیاری از دانش هـا، علوم و فنون قدیـم و جدیـد دانسـت که کاربردهـای گوناگـون و فراوانی در علـوم رایانه، علوم مهندسـی، علوم زیسـتی، پزشـکی، علوم اجتماعی و بسـیاری از علوم دیگر دارد. امـروزه به دلیـل وجـود حجـم بالایـی از متـون اسـامی، فقهـا و پژوهشـگران حـوزوی نیازمنـد آن هسـتند کـه به تمامـی جوانـب یک موضـوع اعـم از قوانین طبیعـی، عرفـی و شـرعی پیرامـون آن اشـراف کامـل داشـته باشـند تـا بتوانند در مـورد آن اظهارنظـر کننـد یـا حکـم جدیـدی را اسـتنباط کنند. ایـن جوانب می بایسـت به گونـه ای هوشـمندانه و سـازمان یافته در اختیـار فقیه قـرار بگیرد تا فراینـد اسـتنباط را بـرای وی تسـهیل و تسـریع کند. موتورهـای جسـت وجوی معنایـی و فناوری هـای هوشـمند پـردازش متـن، می تواننـد ایـن جوانـب را بـا سـرعت و دقـت قابل قبـول در اختیـار فقیـه قـرار دهنـد. در حـال حاضـر موتورهـای جسـت وجوی معنایـی می تواننـد متونـی که  عیـن آن عبارت ً به عبـارت موردنظـر اشـاره می کننـد را بیابند بـدون این که لزوما در متـن موجود باشـد.»

 

لزوم حرکت به سمت کاربست سامانه های هوشمند، دستاوردهای موجود هوش مصنوعی در مرزهای دانش، دستاوردهای اولیه هوش مصنوعی در حوزه دین، سامانه های هوشمندی پیشنهادی، تحلیل سامانه های هوشمندی موجود در علوم اسلامی، تقسیم بندی خدمات هوشمند و... از جمله سرفصل های این کتاب هستند.

 

کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» در ۱۰۰صفحه با تیراژ ۷۰۰نسخه و بهای ۱۵هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.


نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: