پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۳۸۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸
گیتی آنلاین گزارش می دهد ؛
گیتی آنلاین - کرمانشاه - وضعیت کلی کرمانشاه در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشانگر آن است که طی سالهای گذشته سرمایه گذاری جدیدی در کرمانشاه صورت نگرفته و ظرفیت‌های جدیدی به حوزه اشتغال استان اضافه نشده است و در عین حال شاهد رکود و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های اقتصادی نیز بوده‌ایم؛ هر چند در سالهای اخیر تحولات مثبتی در زمینه اقتصادی در استان شکل گرفته است اما نرخ بیکاری به عنوان یک عامل دخیل در شاخص «فلاکت» در کرمانشاه همچنان رو به رشد است.
 
«فلاکت» شاخص اقتصادی است که از افزودن شاخص‌های بیکاری و تورم به دست می‌آید و بیان گر وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است و «بیکاری» به عنوان شاخصی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و «تورم» به عنوان یک شاخص اصلی در حوزه اقتصاد مطرح هستند که جمع این دو نیز تصویری کلی را از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش چشم قرار می‌دهد. بنابراین زمانی که نرخ بیکاری روند رو به افزایشی داشته باشد و تورم نیز رشد فزاینده ای داشته باشد شاخص «فلاکت» نیز افزایشی خواهد بود.
وضعیت کلی کرمانشاه در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشانگر آن است که طی سالهای گذشته  سرمایه گذاری جدیدی در کرمانشاه  صورت نگرفته و ظرفیت‌های جدیدی به حوزه اشتغال استان اضافه نشده است  و در عین حال شاهد رکود و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های اقتصادی نیز بوده‌ایم؛ هر چند در سالهای اخیر تحولات مثبتی در زمینه اقتصادی در استان شکل گرفته است اما نرخ بیکاری به عنوان یک عامل دخیل در شاخص «فلاکت» در کرمانشاه همچنان رو به رشد است.
اما همچنان این پرسش مطرح است که کدام یک از این دو شاخص اثر بزرگتری بر سطح رفاه و رضایت‌مندی جامعه کرمانشاه برجا می‌گذارند؟
حال با این اوصاف توسعه در مفهوم کلی خود به معنای ارتقاء سطح مادی و معنوی جامعۀ انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای همۀ افراد جامعه است. استفاده از شاخصهای توسعه و ترکیب آنها، به مسئوالن برنامه ریزی را درجهت درک بهتر وضعیت مناطق کمک می کند و آنها را در جریان تصمیمگیری یاری خواهد کرد تا اقدامات بعدی آنها درجهت تعادل منطقه ای باشد و عدالت اجتماعی را در بین مناطق برقرار سازند. در این گزارش به بررسی وضعیت شاخصه ای توسعه در استان کرمانشاه پرداخته شده است.
بررسي شاخص هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي استان كرمانشاه و مقايسه آن با كشور نشان مي دهد اين استان در بسياري از زمينه ها جزو استانهاي محروم و كمتر توسعه يافته قرار دارد. وضعيت باسوادي در استان مناسب نبوده و با نرخ ٦/٨٢ درصد با سطح سواد كشوركه معادل ٢/٨٤ درصد است فاصله دارد و از نظر نرخ باسوادي در رتبه شانزدهم قرار گرفته است. سهم استان از كارگاه هاي صنعتي بزرگ بسيار اندك بوده و حدود ١ درصد كل تعداد اين نوع كارگاه ها مي باشد و در رتبه هجدهم كشور قرار گرفته است. از نظر ميزان سرمايه ثابت كارگاه هاي صنعتي بزرگ با ٦٢/٠ درصد سرمايه ثابت كارگاه هاي بزرگ كشور در رتبه بيست و دوم قرار دارد. وضعيت امكانات آموزشي و تعداد معلم در مقاطع راهنمايي و متوسطه نامناسب بوده و تعداد كلاس نسبت به دانش آموزان پايين مي باشد.
سهم دانشگاه آزاد در تحصيلات عالي در استان بسياراندك بوده و با كشور فاصله زيادي دارد كه نشان دهنده عدم دسترسي مردم استان به امكان ادامه تحصيل در مقاطع عالي در دانشگاه آزاد است. استان كرمانشاه در برخي شاخص هاي بهداشتي،درماني تقريباً نزديك به متوسط كشور قرار گرفته است. 
عليرغم مناسب بودن وضعيت استان در برخي از شاخصهاي اقتصادي- اجتماعي،شهرستانهاي پاوه، جوانرود و ثلاث باباجاني در بسياري از اين شاخصها در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. 
بررسي وضعيت بيكاري در استان نشان مي دهد نرخ بيكاري در شهرستانهاي پاوه وجوانرود (با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات مربوط به شهرستان ثلاث باباجاني در سال موردسرشماري) بسيار بالا بوده و در وضعيت بحراني قرار دارد. 
اين نرخ در شهرستان پاوه ٦/٣١درصد و در شهرستان جوانرود ٧/٤٢ درصد بوده كه با ٩ درصد كشور در سال مورد نظر تفاوتبسيار زيادي دارد. در مقايسه با شهرستان هاي منتخب وخامت وضعيت اشتغال در شهرستانهايمورد بررسي بيشتر مشهود ميگردد.
تعداد كارگاه هاي صنعتي بزرگ در اين سه شهرستان بسيار اندك بوده و سهم بسيار ناچيزياز استان را به خود اختصاص داده اند. بطوري كه در شهرستان پاوه و ثلاث باباجاني هيچ شاغلي در كارگاه هاي بزرگ مشغول فعاليت نمي باشد و در شهرستان جوانرود تنها ١٦٨ نفر مشغول فعاليت بوده اند. 
وضعيت توسعه شبكه مخابراتي تلفن همراه در شهرستانهاي مزبور توسعه چنداني نيافته است و رشد تعداد مشتركين تلفن همراه در اين شهرستانها به مراتب كمتر از استان،كشور و شهرستان هاي منتخب ميباشد. 
همچنين تعداد واحدهاي ارايه دهنده خدمات بانكي در اين سه شهرستان بويژه در شهرستان ثلاث باباجاني بسيار اندك مي باشد.از نظر شاخص هاي خدمات بهزيستي نيز اين شهرستانها از وضعيت مطلوبي برخوردارنيستند و در برخي از موارد روند كاهشي نشان مي دهند. در شهرستانهاي پاوه و جوانرود تنها يك واحد خدمات اجتماعي شهري وجود دارد و شهرستان ثلاث باباجاني فاقد واحد ارائه كننده خدمات اجتماعي شهري است. 
در روستاهاي شهرستان هاي جوانرود و ثلاث باباجاني نيز تنها يكواحد ارائه كننده خدمات اجتماعي روستايي وجود دارد. ضمن اينكه تعداد واحدهاي مزبور طي سالهاي اخير كاهش قابل ملاحظه اي يافته اند. 
 شاخصهاي بهداشتي درماني در اين شهرستانها نيز ازوضعيت چندان مطلوبي برخوردار نبوده و نسبت به كشور و استان از روند مناسبي برخوردار نمي باشند. تعداد خانه هاي بهداشت روستايي در شهرستان جوانرود شاهد كاهش بوده است. 
وضعيت تعداد تخت بيمارستاني در اين سه شهرستان بسيار نامناسب بوده و درشهرستانهاي پاوه و جوانرود كاهش قابل ملاحظه اي يافته است. شهرستان ثلاث باباجاني نيز فاقد تخت بيمارستاني مي باشد. تعداد پزشكان متخصص در اين شهرستانها نيز كم بوده و از اين نظر وضع نامناسبي وجود دارد.
با بررسي اين شاخص ها مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در مجموع اين شهرستانها از نظرامكانات و تسهيلات رفاهي و معيشتي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و با توجه به اينكه بسياري از اين امكانات صرفاً با سرمايهگ ذاري دولت ايجاد ميگردند، ميتوان نتيجه گيري نمود كه طي سالهاي گذشته توسط دولت سرمايه گذاري چنداني در شهرستانهاي مزبور صورت نپذيرفته است. 
با توجه به شرايط خاص جغرافيايي استان و همجواري با مرزهاي غربي كشور، توجه هرچه بيشتر مسئولان امر را به ويژه در بخشهايي كه تاكنون سرمايه گذاري كمتري صورت پذيرفته مي طلبد. در پايان خاطرنشان مي سازد با توجه به بحراني بودن وضعيت اشتغال در استان از اولويت ويژه و خاصي برخوردار ميباشد.
همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه با بیشترین آمار بیکاری در کشور نیز از معضل اقتصاد زیرزمینی رنج می‌برد  و «اقتصاد زیرزمینی» یا «بازار سیاه» به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به دلایل مختلف از جمله فرار از مالیات، رعایت نشدن استانداردها، فرار از بوروکراسی اداری، سرمایه‌گذاری بسیار پایین بخش خصوصی، عمر کوتاه کسب‌و‌کار‌ها، نرخ بالای فقر نسبی و فقر مطلق، توزیع نامناسب درآمد و نرخ بالای بیکاری و تورم.از چشم نهادهای عمومی پنهان نگاه داشته می‌شود. 
اقتصاد زیرزمینی اسم‌های دیگری هم دارد؛ مانند بازار سیاه، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی و اقتصاد غیررسمی.
فعالیت‌های زیرزمینی معمولا در یک یا چند مورد از این چهار گروه دسته‌بندی می‌شود: اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد گزارش‌نشده، اقتصاد ثبت‌نشده و اقتصاد غیررسمی.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی می‌گوید جایگاه کرمانشاه در بین استان‌های ایران از نظر میزان حجم اقتصاد زیرزمینی در رده‌‌های میانی قرار دارد. حجم اقتصاد زیرزمینی کرمانشاه از استان‌هایی مانند تهران و فارس بیشتر و از استان‌های ایلام و زنجان کمتر است.
نتایج یک تحقیق دیگر، که پلیس در استان کرمانشاه انجام داده، نیز همین داده‌ها را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در این استان بالاست و این تحقیق که در آخرین شماره فصلنامه علمی «دانش انتظامی کرمانشاه»، وابسته به نیروی انتظامی استان کرمانشاه منتشر شده، با بررسی اقتصاد این استان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری، افزایش مالیات‌ها، تعدد قوانین، بی‌ثباتی امنیت اقتصادی در مناطق مرزی و نیز نابرابری توزیع درآمد منجر به افزایش اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه شده است.
بر اساس این تحقیق، یکی از دلایل حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه «فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی از قوانین و مقررات» بوده که منجر به کاهش موفقیت کسب و کار‌ها در این استان شده است.
این تحقیق همچنین می‌گوید که «بالا بودن نرخ تورم در استان به این معنی است که افراد برای خرید سبد کالای ثابتی باید پول بیشتری بپردازند و چون کسب درآمد در اقتصاد رسمی محدود است، به‌ناچار برای کسب درآمد بیشتر به اقتصاد زیرزمینی روی می‌آورند.»
کرمانشاه از نظر بیکاری همچنان نخستین استان ایران است که براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در استان بیش از ۱۵.۷ درصد است که همین مساله یکی از مهم‌ترین دلایل سنگین شدن حجم اقتصاد زیرزمینی در کرمانشاه شده است و بنابر اعلام اداره کل کار استان کرمانشاه، جمعیت فعال استان ۳۹۴ هزار نفر و آمار بیکاران آن ۱۳۲ هزار نفر است که نیمی از افراد جویای کار استان‌ دانش آموخته دانشگاهی هستند.
یکی دیگر از شاخص‌‌ها در تشدید این مساله شاخص فلاکت است؛ این شاخص که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست می‌آید، وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد و از نظر اقتصاددانان، شاخص فلاکت یک شاخص مهم تلقی می‌شود زیرا به اعتقاد آن‌ها تورم بالا در کنار بیکاری رو به افزایش، تبعات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در پی دارد که اقتصاد زیرزمینی هم یکی از محصولات آن است.
حتی کارشناسان زیادی بر این باورند که شاخص فلاکت به صورت مستقیم بر آمار جرم و جنایت در جامعه تاثیر می‌گذارد و هرگونه تغییر در آن با فاصله حدود یک ساله در میزان جرم و جنایت بروز می‌کند.
حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری استان کرمانشاه عدد ۴۸.۷ درصد را نشان می‌دهد. براین اساس کرمانشاه که در سال ۱۳۹۷ در جایگاه دوم جدول نرخ فلاکت کشور قرار داشته و با توجه به کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم این استان با توجه به فعالیت های صورت گرفته توسط مسوولان ذیربط  در سال ۹۸، هفت پله ارتقا پیدا کرد و در رتبه نهم جدول فلاکت قرار گرفته است که تا حدودی امیدوار کننده است و فعالیت بیشتری را می طلبد 
بر اساس آمارهای منتشر شده، استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری و ایلام رتبه اول تا سوم نرخ فلاکت را دارند و مثلث مفلوک‌ترین استان های کشور را تشکیل داده‌اند.
داده‌های تحقیقاتی هم نشان می‌دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در این سه استان نیز بسیار بالاست به طوری که ایلام در رتبه نخست این رتبه‌بندی و دو استان دیگر در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند.
اقتصاد این استان‌ها حالا حدود یک سالی می‌شود که ویروس کرونا ضربات سهمگینی به آن وارد کرده که آثار کوتاه‌مدت آن نمایان شده و دست‌کم یک سال زمان می‌برد تا آثار میان‌مدت و بعد بلند‌مدتش را نشان دهد.
می توان گفت این تبعات منفی بی‌تردید در سال‌های آینده هم شاخص فلاکت را افزایش داده و هم منجر به سنگین‌تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی در استان‌ها خواهد شد و با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی از اثرگذاری بحران کرونا بر شاخص‌های کلان اقتصادی می توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در سال جاری به اعداد و ارقام بی سابقه ای افزایش یابد. و با توجه به اینکه کماکان چشم‌انداز تورمی برای اقتصاد استان تصور می شود، شاخص فلاکت در سال 1400 اگر در روند بدتر شدن، رکوردی تازه بر جای نگذارد بسیار بعید است بتواند در جهت بهبود حرکت کند.

در پایان باید گفت ، هر چند در یکی دو سال اخیر تحرکات مثبتی در زمینه کاهش نرخ بیکاری و بالابردن میزان سرمایه گزاری های اقتصادی در کرمانشاه صورت گرفته است که نسبت به دولتهای پیشین چشمگیر بوده است که نمونه ان را می توان در تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین با پیگیریهای استاندار کرمانشاه مراحل نهایی ان در حال انجام است و سرمایه گزاریهای خارجی در استان دید که ولی غول بیکاری استان که ماحصل سالها فراموش شدن این استان توسط دولتمردان بوده است همچنان پابرجا است و باید تلاش های بسیار بیشتر در این زمینه توسط مسوولان صورت بپذیرد 
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:محمد حقیقتی راد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: