پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۲۶۴۰
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
سلسله نشست های حقوق شهروندی راد قانون
گیتی آنلاین - کرمانشاه - در فصل جدید از سلسله گزارش های راد قانون و حقوق شهروندی محمد حقیقی راد گزارشگر گیتی آنلاین به سراغ مبحث حقوق شهروندی و رسانه ها رفته است ، حقوقی که آشنایی با آن از نیازهای اساسی خبرنگاران و شهروندان می باشد
در عصـر جهانـی شـدن بـا انقـلاب اطلاعات ، رشـد سـریع تکنولوژی هـای ارتباطی و ظهـور رسـانه ها ایـﻦ حقیقـت را آشـکار نمـود که شـکل نوینـی از دیپلماسـی با اسـتفاده از رسـانه های ارتبـاط جمعـی وارد عرصـه معـادﻻت بین المللـی شـده اسـت و تحـوﻻت بی بدیلـی را در عرصـه داخلـی و خارجـی کشـورها رقم می زنـد . با توجه بـه روند جهانی  دیپلماسـی شـدن کـه بـه طـور فزاینـده در حرکت اسـت ، نوعـی از دیپلماسـی نویـﻦ که " رسـانه ای " خوانـده می شـود ، بـه عنـوان یکـی از شـاخه های اصلـی فعالیت هـای دسـتگاه دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی ، بخـﺶ قابـل توجهی از دیپلماسـی عمومی کشـورهای به ویـژه قدرتمنـد جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت که در ایـﻦ عرصه حقوق بشـر جایـگاه ویـژه ای دارد. رسـانه ها اعـم از دیـداری یـا شـنیداری، مکتـوب یـا الکترونیـک، واقعـی یـا مجـازی به عنـوان رکـﻦ چهارم دموکراسـی تأثیـر بسـیار زیادی بر ﮔسـترش و ترویـج حقـوق بشـر داشـته اند س در این راستا در خدمت جناب اردشیر محمدی وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا دادگستری استان کرمانشاه هستیم تا در  خصوص حقوق شهروندی و رسانه با نگاهی ویژه به حق و حقوق خبرنگاران .باهم گفتگویی داشته باشیم
تهيه شده در گروه اجتماعي پايگاه خبري گيتي آنلاين منطقه كرمانشاه با همكاري كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه

سردبير : محمد موسوي
طراح، نویسنده و گزارشگر: محمد حقیقی راد
 فیلمبردار : نسترن صیادی

">

«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:محمد حقیقی راد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: