پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مبارک باد      

gitionline.ir

فصل سوم: حقوق ملت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل 19 الی 42