پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      

gitionline.ir

ایجاد بخش بهمن و صغاد از انفصال سرزمینی جلوگیری کرد
زارع:
در تقسیمات کشوری سعی کردیم با توجه به این که آباده یکی از شهرهای تاریخی کشور است پیوستگی سرزمینی را حفظ کنیم تا مردم منطقه از مزایای آن برخوردار شوند. ایجاد بخش بهمن صغاد و الحاق بخشی از مناطق به دهستان بیدک (تنها دهستان بخش مرکزی) از انفصال سرزمینی جلوگیری کرد.