• امروز : یکشنبه - ۳۱ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 21 July - 2024

اخبار ویژه

4
روایت سلامت در دولت مردمی (معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت)؛

تعییـن تکلیـف ۲۹۶ پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت

  • کد خبر : 29296
  • ۰۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۸:۴۲
تعییـن تکلیـف ۲۹۶ پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت ها، اقدامات و برنامه های این معاونت در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

گیتی آنلاین_ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تعییـن تکلیـف قریـب بـه ۲۹۶ پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت، برگــزاری آزمــون جامــع بــدو خدمــت بــه صــورت متمرکــز بــرای بیــش از ۵۲۸۵۳ نفــر از کارکنــان و مســتخدمین وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و تبدیل وضعیت ۶۹۷۶۰ نفر مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تا مهرماه ۱۴۰۱ را از مهم ترین اقدامات این معاونت برشمرد.

اهم اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شرح زیر است؛

.تعییـن تکلیـف قریـب بـه ۲۹۶ پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت بـه منظـور ارتقـای فرهنـگ ایثـار و شـهادت
.برگــزاری آزمــون جامــع بــدو خدمــت بــه صــورت متمرکــز بــرای بیــش از ۵۲۸۵۳ نفــر از کارکنــان و مســتخدمین وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور
.تبدیل وضعیت ۶۹۷۶۰ نفر مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تا مهرماه ۱۴۰۱
.اخـذ مجـوز اسـتخدام ۲۵۱۲۰ نیـرو بـا نـگاه ویـژه و اولویـت بهداشـت بـر درمـان، روسـتا بـر شـهر و مناطـق محـروم و کـم برخـوردار جهـت پـروژه هـای جدیدالاحداث و آمـاده افتتـاح
.توزیـع ۷۶۵۲۴ نیـروی طرحـی در سـطح کشـور بـر اسـاس نیـاز و بـا اولویـت مناطـق محـروم و حاشـیه نشـین
.تکمیل، تحویل و افتتاح پروژه های مراکز تشخیص و غربالگری سرطان
-بیمــاری ســرطان بــه عنــوان یــک بیمــاری عصــر مــدرن محســوب مــی شــود کــه بــا توجــه بــه ســبک زندگــی مــردم و تغییــرات اکوسیســتمی طــی ســالهای اخیــر رشــد زیــادی داشــته اســت. گروهــی از دســتورالعملهای مربــوط بــه ســرطان بــه اهمیــت غربالگــری ســرطان و نحــوه انجــام آن در ســنین مختلـف میپـردازد و مطالعـات نشـان داده انـد کـه انجـام ایـن بررسـی هـا منجـر بـه تشـخیص زودرس بیمـاری و در نهایـت افزایـش نـرخ بقـای بیمـاران از یـک سـو و کاهـش هزینه هـای تحمیلـی بـه بیمـار و سیسـتم درمانـی کشـور از سـوی دیگـر می شـود؛ لـذا فراهمسـازی زیرسـاخت ها و امکانـات لازم بـرای انجـام ایـن امـر اهمیـت زیـادی دارد.
.در سـال گذشـته بـا مدنظـر قـرار دادن مطالـب پیـش گفـت و نیـز تمرکـز زدایـی امکانـات تشـخیصی از شـهرهای بـزرگ، ۷ پـروژه مرکـز تشـخیص و غربالگـری سـرطان افتتـاح و بـه بهـره بـرداری رسـید.

لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=29296

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.