• امروز : یکشنبه - ۶ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 26 May - 2024
2
افزایش ۴۲ درصدی فروش

حرکت مستمر شرکت پلی پروپیلن جم به سوی تعالی، رشد و شکوفایی ایران اسلامی

  • کد خبر : 10547
  • ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۹
حرکت مستمر شرکت پلی پروپیلن جم به سوی تعالی، رشد و شکوفایی ایران اسلامی
مدیر عامل شرکت پلی پروپیلن جم در حاشیه این نشست سالیانه با اعلام کسب سود خالص 48 هزار و 384 میلیارد ریالی، اظهار داشت: توسط سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، مصوب شد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ 2 هزار و 475 ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺖ شود ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 1400، 4 هزار و 950 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

*پلی پروپیلن جم به هر سهم ۲۴۷۵ تومان سود می‌دهد*

مدیر عامل شرکت پلی پروپیلن جم در حاشیه این نشست سالیانه با اعلام کسب سود خالص ۴۸ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریالی، اظهار داشت: توسط سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، مصوب شد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ۲ هزار و ۴۷۵ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺖ شود ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۱۴۰۰، ۴ هزار و ۹۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮادی ، ﺑﺎ بیان اینکه میزان فروش سال ۱۴۰۰ شرکت پلی پروپیلن جم به نسبت سال ۱۳۹۹، ۴۲ درصد رشد را نشان می دهد تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۳۱۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش شرکت بوده و ۶۰۰ میلیارد تومان هم از محل درآمد ناشی از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دو ﺳﺎل گذشته حاصل شد ﮐﻪ نتیجه ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ برای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ دوم ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۷ ﺑﻮده است.

مهندس مرادی اضافه کرد: با افزایش ۵۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ، سود خالص شرکت نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺑﺎ اشاره به صادرات ۱۷ هزار تنی محصولات شرکت به مبلغ ۲۷ میلیون دلار تصریح کرد: شرکت پلی پروپیلن جم، ۳۲ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺧﻞ را در اختیار دارد و با رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، توانسته علی رغم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻀﻮر خود را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎداراﺗﯽ در شرایط مطلوبی حفظ کند.

مهندس مرادی از کسب رتبه دوم ناشر برتر بازار سرمایه توسط شرکت پلی پروپیلن جم خبر داد و افزود: ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻢ، در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در انجام وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زمینه، عملکرد موفقی داشته ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ است.

وی به موفقیت های دیگر شرکت پلی پروپیلن جم اشاره کرد و گفت: این شرکت موفق به کسب رﺗﺒﻪ اول در ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار است شده و توانسته به ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﮔﺮﯾﺪ ﺗﺮﭘﻠﯿﻤﺮ RP120L در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺪ، دست یابد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ پلی پروپیلن جم با تاکید بر اهمیت تامین خوراک برای پایداری و افزایش تولید شرکت اظهار داشت: با توجه به ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮراك درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ، ۴۶ هزار تن پلی پروپیلن از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ خریداری شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، افزایش ۸۳ درﺻﺪی را نشان می دهد و همین امر، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮراك درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮادی ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ برای ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ، در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت خبر داد و گفت: اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراك، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮراك، درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﻮراك از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎزﻧﺪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراك از ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراك از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراك ﻃﺮح دانست.
مهندس مرادی با بیان اینکه ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ از برنامه‌های میان مدت شرکت پلی پروپیلن جم است اضافه کرد: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی PDH PP ﮐﺸﻮر هم از مهمترین برنامه‌های بلند مدت شرکت است که امیدواریم بتوانیم برای تحقق این مهم گام‌های اساسی برداریم.

رئیس کارگروه ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮐﺸﻮر، به راهبردهای اساسی شرکت پلی پروپیلن جم برای سال ۱۴۰۱ اشاره و ﺗﺎﮐﯿﺪ کرد: رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ در دﺳﺘﺮس و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻋﺎﯾﺖ صرفه و ﺻﻼح ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل در بازار و نیز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از راﻫﺒﺮدهای اﺳﺎﺳﯽ شرکت در حوزه بازار است که ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺪ ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎب ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو، ﻧﯿﻞ به اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادی، ﺑﺎ اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب به سال “ﺗﻮﻟﯿﺪ، داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اشتغال آفرین” ﺗﺎﮐﯿﺪ کرد: انشاالله در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ منویات و فرامین ﻣﻘﺎم عظمای وﻻﯾﺖ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌گیری از فرصت‌های ﭘﯿﺶ رو، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻮآوری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، حرکت مستمر شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام) به سوی تعالی، رشد و شکوفایی ایران اسلامی در سال ۱۴۰۱ را شاهد باشیم.

لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=10547

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.