• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

اخبار ویژه

روایتی از روند تبدیل شدن شخص به نهاد در «شبگرد»/ وقتی جنگ تیراژ به مهم‌ترین اصل در روزنامه‌نگاری تبدیل می‌شود عدم احراز صلاحیت سردار امیرحیات مقدم استاندار پیشین خوزستان باعث تعجب فعالان قرار گرفت. ایرانشهر؛ مقصد سومین آیین پویش تعالی سلامت، استمرار خدمت مبارزه با فرار مالیاتی حق ملت است / برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه به محملی برای اختفای فعالیت اقتصادی برخی صنوف تبدیل شده‌اند اسامی برندگان سیزدهمین دوره جوایز ایسفا رونمایی از سامانه مدیریت ریسک عملیاتی بانک ایران زمین «گناه مشترک»؛ به زنده‌یاد ماهچهره خلیلی تقدیم شد تاخیر در شناسایی و درمان به موقع نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید باعث عقب ماندگی ذهنی نوزاد می شود آخرین‌مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ پارسیان هزار نیروی امنیتی در سه لایه مراقبت و حفاظت از صندوق‌ها، بر عهد دارند نشست سه جانبه برای تسریع دراجرای برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان اختصاص بالاترین اعتبار ملی در زمینۀ تأمین آب و راه به عشایر سیستان و بلوچستان

3

سیمان هرمزگان؛ نماد دوام استحکام

 • کد خبر : 9172
 • ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۳
سیمان هرمزگان؛ نماد دوام استحکام
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان (سهامی‌عام) مورخ 1400/11/20در محل خيابان شيخ بهاِيي جنوبي- شهرک والفجر- خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم- پلاک 6- سالن پويش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۸۹/۳۱درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمد اسدي بود، که خانم عذرا بياني و خانم  غزاله تيما  در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي باشتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۲۰۰/۱ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 ثبات در تولید سیمان هرمزگان

در سال مالی ۱۴۰۰، با وجود محدودیت‌های ناشی از ممنوعیت صادرات، محدودیت در تامین قطعات یدکی به‌واسطه تحریم‌ها، قطعی‌های برق و دیگر مشکلات، این شرکت توانسته ۲ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی خود و ۳ درصد بیشتر از سال مالی قبل کلینکر تولید کند.

شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰، مبلغ ۵.۲۳۹ میلیارد ریال شامل ۱.۵۷۶.۰۰۰ تن انواع سیمان پاکت و فله در بازارهای داخلی به فروش رساند که این مبلغ نسبت به سال مالی گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. در بخش صادرات نیز ۲۷۷هزار تن صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنوب آسیا و آفریقا به فروش رسانده و توانسته است در مجموع فروش، رتبه هفتم را در میان کل شرکت‌های سیمانی بورسی طی ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به خود اختصاص دهد. (لازم به ذکر است شرکت‌های رتبه اول تا ششم در این رده‌بندی، ظرفیت‌های تولیدی به مراتب بالاتر از سیمان هرمزگان داشته‌اند).

در ادامه جلسه، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان، این گزارش به تصویب سهامداران رسید.

 

 

پيام هیئت مديره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام :

اعضای محترم مجمع عمومی شركت سیمان هرمزگان

گــزارش حاضــر كــه حاصــل تــلاش و فعالیــت هیئــت مدیــره، مدیــران و كارگــران شــركت در ســال « تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا» می باشــد تقدیــم حضــور می گــردد. از مجمــع عمومــی محتــرم صاحبــان ســهام تقاضــا میشــود بــا رهنمودهــای خــود، هیئــت مدیــره را در انجــام وظایــف محولــه همچــون گذشــته یــاری نماینــد و امیدواریــم ایــن گــزارش مــورد توجــه و عنایــت مجمــع عمومــی عــادی ســالانه صاحبــان ســهام قــرار گیــرد.

رسـالت شـركت در سـال جـاری عـلاوه بـر انجـام وظایـف معمـول خـود، بـه نـگاه علمـی، نظام منـد و فراگیـر معطـوف شـده و در ایــن راســتا بــا انجــام بررســی های جامــع، دقیــق و عالمانــه در جهــت پیگیــری اهــداف راهبــردی شــركت نســبت بــه طراحــی و تدویــن برنامــه راهبــردی خــود قــدم برداشــته ایم.

تدبیـر و اسـتراتژی هیئـت مدیـره، رصـد دقیـق، مسـتمر و نظام منـد كلیـه شـئونات شـركت از جملـه حـوزه منابـع انسـانی اســت. از ایــن منظــر ، منابــع انســانی مهمتریــن ســرمایه شــركت تلقــی شــده و رویكــرد ارتقــای توانمنــدی نیــروی انســانی شــركت از طریــق اصلاحــات ســاختاری، ارتقــاء تــوان ارزش آفرینــی نیروهــا، اقدامــات رفاهــی ، انگیزشــی و نهایتــا بهــره وری بــا هــدف حفــظ و ایجــاد ارزش بــرای ذینفعــان بویــژه ســهامداران محتــرم همچنــان در دســتور كار قــرار دارد.  در سـالی کـه گذشـت، قطعـی گاز و بـرق صنایـع علی الخصـوص صنایـع سـیمانی در کشـور موجـب کاهـش تولیـد و برهـم زدن نظـام عرضـه و تقاضـا سـیمان گردیـده و از سـوی دیگـر قوانیـن بـالا دسـتی در خصـوص ممنوعیـت صـادرات، فشـار مضاعفـی را بـر شـرکت سـیمان هرمـزگان وارد آورده اسـت و مسـروریم کـه ایـن موضـوع در کنـار افزایـش شـدید هزینه هـای تولیــد، بــا تدبیــر هیئــت مدیــره و تـلاش و كوشــش شــبانه روزی مجاهــدان عرصــه تولیــد در شــرکت، موجــب كاهــش ارزش آفرینــی بــرای ســهامداران محتــرم نشــده و علیرغــم وجــود نوســانات متعــدد در ورودی هــا و خروجی هــای محیــط كسـب و كار ، نتایـج عملكـرد همـكاران در سـال جـاری بیانگـر آن اسـت كـه بنیـادی محكـم، پویـا و منعطـف در زیرسـاخت ها و سـاز و كارهـای سـیمان هرمـزگان نهادینـه شـده اسـت.

شــركت در ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود در قبــال محیــط زیســت و جوامــع محلــی همچــون ســال های قبــل غافــل نبـوده و همـواره سـعی نمـوده اسـت بـا توجـه بـه اصـول اخلاقـی و بـا حساسـیت نسـبت بـه مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی و محیطـی توجـه نمـوده و بـا اتخـاذ موضـع فعـال نسـبت بـه محیـط كسـب و كار خـود تاثیـری مثبـت بـر كار ، جامعـه و كاركنـان داشـته باشـد.

در سـال مالی آتـی بـا همـت تیـم مدیریتـی و همـكاران بـا تجربـه و جـوان درصـد ایجـاد تغییـرات بنیـادی بـرای شـناخت علمـی بـازار ، برقـراری ارتبـاط موثـر بـا گروه هـای مختلـف مشـتریان و گسـترده تر كـردن دامنـه فعالیـت بازارسـازی هسـتیم.

در ایـن گـزارش، تنهـا بـه دنبـال فهرسـت كـردن موفقیت هـا نیسـتیم بلكـه آن را مجالـی یافته ایـم بـرای مشـاركت ذهنـی شـما عزیـزان بـا شـمه ای از فعالیت هـای همـكاران بـه منظـور دریافـت رهنمودهـای ارزنده تـان بـرای تصحیـح راهبردهـا جهـت تـداوم ارزش آفرینـی بـرای ذینفعـان.

رجـاء واثـق دارد بـا تـوكل بـر ذات اقـدس بـاری تعالی(جـل جلالـه) و توسـل بـه ائمـه اطهـار (ع) و در پنـاه توجهـات حضـرت ولیعصر (عـج) و حرکـت در مسـیر اقتصـاد مقاومتـی و اجـرای منویـات مقـام معظـم رهبـری و سیاسـت ها و راهبردهـای در سـال جـاری و سـال های آینـده بـه برنامه هـای از پیـش تعییـن شـده دسـت پیـدا كـرده و بـا پیاده سـازی شـعار «صداقـت در گفتـار ، صمیمیـت در رفتـار و صلابـت در كار » توسـط كارگـران ایـن شـركت گام هـای موثـری در جهـت ارتقـای منافـع ملـی ایـن مـرز و بـوم برداریم.انشـاءالله.

 

 

ساختار سازمانی شرکت

بـا عنایـت بـه رویکـرد چابک سـازی و تخصصـی کـردن امـور و افزایـش سـطح اثـر بخشـی فعالیت هـا، مطالعـات زیـادی در حـوزه سـاختار سـازمانی متناسـب بـا نـوع فعالیـت و صنعـت انجـام و در نهایـت سـاختار سـازمانی ذیـل مـورد تصویـب هیئـت مدیـره قــرار گرفــت. از جملــه نــکات قابــل توجــه در ســاختار ســازمانی جدیــد تفکیــک حوزه هــای مالــی، اقتصــادی از حــوزه منابــع انسـانی و پشـتیبانی می باشـد. اهـم اهـداف مـد نظـر در ایـن مسـیر بـه شـرح ذیـل می باشـد:

 • تقویت و افزایش کیفیت پشتیبانی از عملیات تولید و فروش
 • تقویت و افزایش رویکرد صادرات
 • حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی شرکت
 • تقویت حوزه مالی و اقتصادی به منظور حفظ و افزایش منافع سهامداران
 • چابک نمودن سازمان و کوتاه کردن فرآیندهای عملیات

مرور کلی بر عملکرد شرکت و ميزان دستيابی به اهداف تعيين شده:

تلاش مستمر برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه مصوب، با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و تحولات کشور و پایبندی به تعهدات مدیریت در قبال سهامداران یکی از دغدغه های اصلی در سال مورد گزارش بوده که خوشبختانه نتایج حاصله نشان از موفقیت فراتر از اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

 

 

بيان استراتژی های شرکت:

 • حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول؛
 • حفــظ و توســعه ســهم بــازار و فــروش محصــولات، تکریــم مشــتریان، برنامه ریــزی هدفمنــد بازاریابــی و پایــداری و توســعه صــادرات محصــولات تولیــدی؛
 • رشـد، توسـعه و اعتلای منابـع انسـانی، افزایـش سـطح دانـش و مهارت هـای کارکنـان، حفـظ و ارتقـاء سـلامت و ایمنـی و افزایــش انگیــزه و بهــره وری و مشــارکت کارکنــان در تصمیم گیــری؛
 • پایداری و توسعه صادرات محصولات از طریق توسعه روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی؛
 • حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی؛
 • استقرار زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های موجود؛
 • مدیریـت هزینه هـا و بهـای تمـام شـده محصـولات و کاهـش مصـارف انـرژی و مـواد، افزایـش بهـره وری ماشـین آلات و کاهـش هزینه هـای تعمیـرات و توقفـات تولیـد، بازبینـی فراینـد عملیـات تولیـد، مدیریـت هزینـه حمـل و نقـل؛
 • مطالعـه و برنامه ریزی هـای لازم جهـت ارتقـاء تکنولـوژی ماشـین آلات و افزایـش تـوان و ظرفیـت تولیـد و اجـرای طرح هـای توسـعه و تکمیـل ظرفیت هـای موجـود؛
 • حفــظ و تــداوم ســودآوری از طریــق بازنگــری در فرایندهــا، اســتفاده از فرصت هــای ســودآوری و بهره بــرداری بهینــه از نقدینگـی، جلوگیـری از انباشـت مطالبـات بـا پیگیری هـای مسـتمر ، شناسـایی و جلوگیـری از صـرف مخـارج غیرضـروری، اصـلاح سـاختار مالـی، اسـتقرار سیسـتم های مکانیـزه امـوال و دارائی هـا، بهـای تمـام شـده محصـولات، تدویـن نظـام بودجه بنـدی و کنتـرل و بازبینـی مسـتمر آن .

 

برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی

 برنامه ها و چشم انداز شرکت :

 • تلاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب؛
 • تکمیل و پیاده سازی طرح افزایش ظرفیت خطوط تولید كارخانه؛
 • سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت های سودآور ؛
 • حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی؛
 • مطالعه اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی؛
 • بهره گیری از متدهای علمی در فرآیندهای اجرائی و مدیریتی در تمامی حوزه ها؛
 • تکمیل اجرای فاز دوم از تاسیسات آب شیرین کن؛
 • به روزرسانی برنامه های یکپارچه سازی اطلاعات و استقرار سیستم MIS؛
 • بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین محاسبه بهای تمام شده نظیر هزینه یابی بر مبنای هدف و ABC؛
 • افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق تکمیل پیاده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان CRM؛
 • پیگیری و تصمیم گیری نهائی جهت اجرای مشارکت خارجی احداث کارخانه آسیاب سیمان در كشور عمان

براســاس بیانیــه و خــط مشــی، شــرکت ســیمان هرمــز گان خــود را ملــزم بــه رعایــت حقــوق مشــتریان نمــوده اســت و جهــت رضایــت آنهــا از هیــچ تلاشــی دریــغ نکــرده و تمــام ســعی خــود را جهــت راضــی نگهداشــتن آنهــا می کنــد.

 

 

از جمله اقدامات مدیریت بازاریابی و فروش جهت رضایتمندی مشتریان به شرح ذیل است:

 • انجام تمام تشریفات خرید مشتری به صورت غیر حضوری؛
 • پاسخگویی مسائل و مشکلات تمام مشتریان؛
 • ارسال فا کتور به آدرس پستی و الکترونیکی و یا با استفاده از شبکه های اجتماعی؛
 • مشـاهده مبالـغ واریـز و ریـز خروجی هـا توسـط مشـتری و امـکان تهیـه گـزارش از طریـق پورتـال فـروش و توزیـع سـیمان؛
 • مشاهده گزارشات روزانه اعلام بار توسط موسسات حمل و نقل از طریق پورتال فروش و توزیع سیمان؛
 • تدویـن بسـته های حمایتـی فـروش سـیمان بـه مشـتریان جهـت رضایـت و انگیـزه مشـتری بـرای ادامـه فعالیـت در آینـده بـا ایـن شـرکت؛
 • جلسات متعدد در طول سال با موسسات حمل و نقل جهت ساماندهی ناوگان حمل و نقل؛
 • نصب سیستم فروش بر روی رایانه در منزل جهت انجام کارهای فورس ماژور و پیش بینی نشده؛چ

 

لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=9172

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.