• امروز : جمعه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 14 June - 2024
2
برند جهانی با مدیریتی جهادی

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان؛ بر مدار توسعه و پیشرفت همه جانبه

 • کد خبر : 11348
 • ۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۲۹
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان؛ بر مدار توسعه و پیشرفت همه جانبه
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش- سالن تلاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۸۳/۸ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمود زيد آبادي نژاد بود، که جنابان  آرمان حسني و رامين سارنگ در مقام نظار اول و دوم و آقای علي عباسلو به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس علی عباسلو در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه ما از روز اول بنا را بر این گذاردیم که در تمام مراحل ساخت و توسعه این مجتمع عظیم از بهترین برندهای سازنده ای تجهیزات اولیه بهره ببریم تا بتوانیم یک مجموعه با استانداردهای بین المللی برای کشورمان راه اندازی کنیم که در کنار اشتغال زایی و کارآفرینی برای مردم شریفمان بتوانیم محصول نهایی خود را به کشورهای خارجی صادر کنیم افزود: بحمدالله در دورانی سختی که به طور عام تحریم های بین المللی و به طور خاص خود مجتمع توسط دولت آمریکا و ترامپ تحریم گشته بود با مدد الهی و حمایت سهامداران و هیات مدیره و البته توان متخصصان داخلی توانستیم این مجتمع را به بهره برداری برسانیم.

این مدیر موسپید و رو سفید صنعت که نحوه کارش و مدیریتش الگویی برای دیگر مدیران کشور در رسیدن به موفقیت می باشد در ادامه با تاکید اینکه به مدد تجهیزات اولیه خوب اختیار شده و دانش فنی داخلی عالی توانستیم شمایی از یک ماه کهکارخانه تکمیل شد محصولات آن کارخانه را به خاطر کیفیت برتر به کشورهای دیگر صادر کنیم.

 مهندس عباسلو با اشاره به اینکه ما در خیلی مجتمع ها و کارخانه های خود یا با حداکثر ظرفیت یا فراتر از ظرفیت کار می‌کنیم افزود: با اجرای پروژه های احیاء دو و مگا مدول به منظور افزایش فروش محصولات طرحهای توسعه ای، پروژه های فولاد سازی به منظور افزایش فروش محصولات خرید آهن اسفنجی پروژه‌های کلاف و فولاد آلیاژی به منظور تکمیل و تنوع تولید میلگرد به دنبال توسعه همه جانبه در عملکرد هستیم.

مهندس علی عباسلو همچنین خاطرنشان کرد ظرفیت آهن اسفنجی را داریم تا ۴ برابر افزایش می دهیم.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش یک تله فیلم جامع به همت روابط عمومی کوشای شرکت تهیه که به خوبی تاریخچه و دستاوردهای شرکت در آن به نمایش در آمده بود، دعوت مدیرعامل شرکت سهام داران و اصحاب رسانه برای بازدید از این مجتمع عظیم تولیدی، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، تعامل اركان شركت با اصحاب رسانه و نهايت همكاري مدير روابط عمومي براي پوشش خبري مجمع از نكات خواندني بود كه حيفمان آمد به رشته تحرير در نيايد.

پیام هیات مدیره

خداونــد را شــاکریم در ســال ۱۴۰۰ شــرکت موفـق گردیـد بـا عـزم سـهامداران و تدابیـر و تلاش‌هــای مســتمر‌هیــات مدیــره، مدیــران و کارکنـان خـود کلیـه اهـداف و برنامه‌هـای ایـن بنــگاه تولیــدی و اقتصــادی را محقــق نمایــد و در راســتای توســعه ســرمایه‌گذاری در صنایــع معدنـی ایـران گام‌هـای جدیـدی را برداشـته و بــا مشــارکت ســهامداران ارزشــمند و معتبــر خـود، مراحـل ورود بـه بـازار فرابـورس ایـران را عملـی نمـوده و در تاریـخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ بـا نمـاد “فجهـان” در فهرسـت نرخ‌هـای فرابـورس ایــران درج گــردد و در نهایــت در تاریــخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ ســهام ایــن شــرکت بــرای اولیــن بــار بــه عمــوم عرضــه شــد.

در ســالی کــه گذشــت توانســتیم شــاهد افزایــش ۱۰۹/۰۶۴/۴۱ میلیــون ریــال در درآمــد و کســب ۳۱۸/۹۰۳/۱۴ میلیــون ریــال سـود در مجتمـع جهـان فولاد سـیرجان، باشـیم.

مهم‌تریــن موفقیت‌هــا و دســتاوردهای شــرکت مجتمــع جهــان فــولاد ســیرجان در ســالی کــه گذشــت بــه شــرح ذیــل می‌باشــد:

 • عرضه سهام شرکت در بازار اول فرابورس ایران،
 • پیشــرفت ۵۱ درصــدی در پــروژه احیــا شـمارۀ ۲ بـه ظرفیـت ۰۰۰/۰۵۰/۱ تـن آهـن اســفنجی در ســال،
 • پیشـرفت ۶۹/۲۶ درصـدی در پـروژه احياي مســتقيم مگامــدول بــه ظرفیــت تولیــد ۰۰۰/۷۶۰/۱ تــن آهــن اســفنجی در ســال،
 • پیشـرفت ۲۱ درصـدی در پـروژه خـط کلاف بــه ظرفیــت اســمی تولیــد ۳۰۰ هــزار تــن تولیــد کلاف میلگــرد در ســال،
 • پیشــرفت ۷ درصــدی در پــروژه افزایــش ظرفیــت ذوب و ریختــه گــری شــماره ۲ بــه ظرفیــت اســمی تولیــد ۵/۱ میلیــون تــن تولیــد اســلب در ســال.

لـذا بدینوسـیله‌هیـأت مدیـره شـرکت مراتـب قدردانـی و تشـکر خـود را از شـما سـهامداران محتــرم و دســت انــدرکاران عرصــۀ صنعــت و معـدن و تمامـی کارکنـان شـرکت مجتمـع جهـان فـولاد سـیرجان (سـهامی عـام) اعـلام مـی‌دارد.

اینـک در اجـرای تکالیـف منـدرج در مـادۀ ۲۳۲ لایحـه قانونـی اصـلاح قسـمتی از قانـون تجارت، مصــوب اســفند مــاه ۱۳۴۷ ،گــزارش عملکــرد شـرکت مجتمـع جهـان فـولاد سـیرجان مشـتمل بــر گــزارش فعالیــت‌هیــأت مدیــره بــه مجمــع عمومـی عـادی سـالانه صاحبـان سـهام همـراه بـا گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی نســبت بــه صورت‌هــای مالــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ۲۹ اســفند مــاه ۱۴۰۰ خدمــت شــما گرامیــان تقدیــم می‌گــردد.

مأموریت شرکت

تولیــد انــواع مقاطــع فــولادی طویــل ســاختمانی بــا اســتفاده از تکنولوژی‌هــای نویــن، ســرمایه انســانی توانمنــد و بــا رعایــت الزامــات زیســت محیطــی در جهــت خلــق ارزش افــزوده بــرای ذینفعــان و توســعه اقتصــادی و صنعتــی منطقــه و کشــور.

چشم انداز افق ۱۴۰۵

تبدیــل شــرکت بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت‌های فــولادی منطقــه و تکمیــل کننــده زنجیــره فــولاد در منطقــه گل گهــر بــا تولیــد ۶/۳ میلیــون تــن آهــن اســفنجی، ۵/۲ میلیــون تــن شــمش فــولادی و ۳/۱ میلیــون تــن محصــولات نــوردی، کلاف و آلیــاژی.

اهـداف شـرکت مجتمـع جهـان فـولاد سـرجان بـه شـرح ذیـل می باشـد:

 • ایجـاد اشـتغال و بکارگیـری نیروهـای بومـی بــاتوجــه بــه اســتفاده از ذخایــر خــام منطقــه،
 • پیشــرفت در پروژه‌هــای در دســت تکمیــل فعلــی وافزایــش تولیــد محصــولات شــرکت،
 • افزایش فروش و صادرات،
 • افزایش سودآوری شرکت،
 • افزایــش ســودآوری از شــرکت‌های زیــر مجموعــه،
 • راه‌انــــدازی واحــد زیــر مجموعــه (ســیم بکســل (
لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=11348

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.